วัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI)

–>กลับไปหน้าหลัก<–

วัตถุประสงค์คุณภาพ ปี 2560

บริษัทรักษาความปลอดภัย มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด

  เป้า ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
การเพิ่มยอดขาย 10% 6.16% ุ10.28% ุ23.10%
ค่าปรับเนื่องจากปฏิบัติงานผิดพลาด 160,000 374,709.68 288,763.16 287,584.95 280,925.97 250,530.45 295,124.26 310,562.78 291,407.99 110,964.77      
ความพึงพอใจของลูกค้า 80% 79.95 % 84.42%
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า 10  2  1  3  2  1  1  4  4  4      
จำนวนกำลังพลขาดประจำ  10%          9.76%  7.88%  9.22%  8.08%  8.67%  9.03%      
การสรรหา 30 102 110 93 71                
การฝึกอบรม รปภ. 100 87 53 68                  

บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด

  เป้า ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
การเพิ่มยอดขาย 10% ุ10.15% ุ22.45% ุ10.36%
ค่าปรับเนื่องจากปฏิบัติงานผิดพลาด 30,000 43,706.89 31,140.59 64,227.65 54,054.43 72,843.33 50,870.66 4,000 52,236.7 15,426.37      
ความพึงพอใจของลูกค้า 80%    82.75%
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า  5            7  2  4        
จำนวนกำลังพลขาดประจำ  10%        10.88% 11.30%  12.08%  11.55%  15.08%  16.21%       
การสรรหา 5 16 15  3  6  11 11 4 4  5      
การฝึกอบรมแม่บ้าน  60%

(/ปี)

34.78 % 40.71 % 78.65%   86.95%  91.30% 95.65% 97.23%  98.81%  100%