Training

          การพัฒนาบุคลากร เป็นเรื่องจำเป็นที่องค์กรจะขาดเสียไม่ได้ พนักงานในสำนักงานเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจไม่ว่ากิจการใด เริ่มตั้งแต่การฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะพื้นฐานที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับผู้เริ่มเข้าทำงาน

          การฝึกอบรมทบทวนตามระยะเวลาก็เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นไป นอกจากนี้การฝึกอบรมความรู้พิเศษด้านอื่นๆ ยังเป็นการเสริมสร้างความพร้อมให้กับพนักงานให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเทคชั่น จำกัด ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งมีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายสาขาวิชา รวมทั้งบริการเสริมสร้างทักษะความรู้อื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น การสื่อสารในองค์กร การทำงานเป็นทีม การบริการด้วยใจ เป็นต้น

DSC_5361
DSC_5310
DSC_5308