บัญชีเอกสารควบคุม (Document Master List)

–> ดาวโหลดไฟล์เอกสาร<–      –> แจ้งการดำเนินการด้านเอกสาร <–

บริษัท รักษาความปลอดภัย มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด

ส่วนบริหาร

QM-MR-01 (Rev.02 20/10/60) คู่มือคุณภาพ (Quality Manual:QM) 
SD-MR-01 (Rev.00 10/10/60) โครงสร้างองค์กรและการมอบหมายหน้าที่
FM-MR-03 (Rev.03 20/10/60) ใบแจ้งการแก้ไข (Corrective Action Request: CAR)
(ดาวน์โหลด PDF , XLS )

FM-MR-05 (Rev.01 10/10/60) แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี(Internal Audit Plan)
FM-MR-06 (Rev.01 10/10/60) กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน(Internal Audit Schedule )
FM-MR-07 (Rev.01 10/10/60) รายการคำถามตรวจคุณภาพภายใน(Internal Audit Checklist)
FM-MR-08 (Rev.01 10/10/60) รายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน(Internal Audit Report )
FM-MR-09 (Rev.01 10/10/60) ทะเบียนใบ CAR(CAR Log)

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
FM-A-01 (Rev.00 01/05/58) รายงานค่าปรับความบกพร่องในการทำงาน

ฝ่ายการตลาด
FM-MKO-01 (Rev.00 01/07/58) บันทึกรับความต้องการของลูกค้า
FM-MKO-02 (Rev.00 01/07/58) ใบพิจารณา เสนอราคา งานรักษาความปลอดภัย
FM-MKO-03 (Rev.00 01/07/58) JOB ORDER
FM-MKO-04(Rev.00 01/07/58) ทะเบียนบันทึก การสื่อสารและรับข้อร้องเรียนจากลูกค้างานรักษาความปลอดภัย
FM-MKO-05 (Rev.00 01/07/58) แบบสำรวจ ความพึงพอใจของลูกค้า งานรักษาความปลอดภัย
FM-MKO-06 (Rev.00 01/07/58) บันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า และการดำเนินการปรับปรุงงานรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
SD-HR-04 (Rev.00 01/07/58) กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับพนักงาน – รปภ.
FM-HR-01 (Rev.00 01/07/58) ใบสมัครงาน – บ. Marine
FM-HR-02 (Rev.00 01/07/58) บันทึกทะเบียนประวัติประจำตัวพนักงาน – รปภ.
FM-HR-11 (Rev.00 01/07/58) บันทึกผล การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม – รปภ.
FM-HR-13 (Rev.00 01/07/58) หนังสือส่งตัวพนักงาน – รปภ.
FM-HR-17 (Rev.00 01/07/58) บันทึก การลงเวลาการปฏิบัติงาน – รปภ.
FM-HR-19 (Rev.00 01/07/58) สัญญาจ้างงาน
FM-HR-20 (Rev.00 01/07/58) ใบลาพนักงาน

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
SD-RQC-01 คู่มือหลักสูตร การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย
SD-RQC-02 หลักสูตร ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน (Training Need)
FM-RQC-01 ประวัติ การฝึกอบรมพนักงานรายบุคคล – รปภ.
FM-RQC-03 บันทึกผลการฝึกอบรมและประเมินผลการอบรม – รปภ.
FM-RQC-05 แผนการฝึกอบรม สำหรับ พนักงานรักษาความปลอดภัย
FM-RQC-07 กำหนดการฝึกอบรมพนักงาน – รปภ.
FM-RQC-08 บันทึกผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ – รปภ.
FM-RQC-10 บันทึกผลการตรวจสารเสพติด และการจัดการเมื่อตรวจพบ – รปภ.

ฝ่ายปฏิบัติการ
SD-OPR-01 JOB งาน (ระเบียบปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัย) แต่ละหน่วย
FM-OPR-01 (Rev.00 01/07/58) บันทึกผล การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
FM-OPR-02 (Rev.00 01/07/58) สมุดรายงาน ประจำวัน
FM-OPR-03 รายงาน การเข้าพบผู้ว่าจ้าง – รปภ.
FM-OPR-04 ใบรายงาน เหตุการณ์พิเศษ – รปภ.
FM-OPR-05 ใบขออนุญาต ทำงานเกินช่วงเวลา ที่กำหนดในสัญญา – รปภ.
FM-OPR-06 รายงาน การตรวจสอบกำลังพลประจำเดือน – รปภ.
FM-OPR-07 บันทึกผลการตรวจสารเสพติด และการจัดการเมื่อตรวจพบ – รปภ.
FM-OPR-08 ใบลาพนักงาน – รปภ.
FM-PU-01 ทะเบียนรายชื่อผู้ขายที่ผ่านการอนุมัติแล้ว – รปภ.
FM-PU-03 บันทึกผลการคัดเลือก ผู้ขาย และผู้รับจ้างช่วง – รปภ.
FM-PU-05 บันทึกผลการตรวจรับและผลการประเมินผู้ขาย – รปภ. ประจำเดือน
SD-ST-01 เกณฑ์สินค้าคงคลังขั้นต่ำ – รปภ.
FM-ST-01 ใบเบิกอุปกรณ์ – รปภ.
FM-ST-03 บันทึกการตรวจสภาพทรัพย์สิน -รปภ.
FM-ST-05 ใบส่งมอบทรัพย์สินบริษัท – รปภ.
FM-ST-07 ใบส่งสินค้าไปหน่วยงาน – รปภ.
FM-ST-09 บันทึกการเบิกอุปกรณ์ – รปภ.

บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด

จนท.HR(HRC)
SD-HR-05 กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานทำความสะอาด
SD-HR-07 มาตรการการรับสมัครพนักงานทำความสะอาด
FM-HR-01 ใบสมัครงาน บ. ยูนิคลีน
FM-HR-04 บันทึกทะเบียนประวัติประจำตัวพนักงาน – ทำความสะอาด
FM-HR-12 บันทึกผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม – ทำความสะอาด
FM-HR-14 หนังสือส่งตัวพนักงาน – ทำความสะอาด
FM-HR-18 บันทึกการลงเวลาการปฏิบัติงาน – ทำความสะอาด
FM-HR-19 สัญญาจ้างงาน – ทำความสะอาด
FM-HR-20 ใบลาพนักงาน – ทำความสะอาด

ฝ่ายทำความสะอาด(CS)
SD-CS-01 JOB งานสำหรับหน่วยงาน……………….
FM-CS-01 รายละเอียดงาน และผลการตรวจสอบความสะอาด
FM-CS-02 บันทึกผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ – งานทำความสะอาด
FM-CS-03 ใบรายงานเหตุการณ์พิเศษ – งานทำความสะอาด
FM-CS-04 รายงานการตรวจสอบกำลังพลประจำเดือน – ทำความสะอาด
FM-CS-05 ใบตรวจเช็คความสะอาดห้องน้ำ
FM-CS-06 บันทึกการตรวจสภาพทรัพย์สิน – งานทำความสะอาด
FM-CS-07 สมุดรายงานประจำวัน – งานทำความสะอาด
FM-CS-08 รายงานการเข้าพบผู้ว่าจ้าง – งานทำความสะอาด
FM-CS-09 ใบกำหนดอนุญาตทำงานเกินช่วงเวลา ที่กำหนดในสัญญา-CS
FM-CS-10 ใบยืนยันการเข้าทำความสะอาดขัดล้าง
WI-CS-01 คู่มือปฏิบัติงานของหัวหน้าเขต
WI-CS-02 คุ่มือปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด
WI-CS-03 คู่มือการจัดเก็บผลิตภัณพ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ทำความสะอาด
WI-CS-04 มาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด

ฝ่ายการตลาด(MKC)
WI-MKC-01 คู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายการตลาด
FM-MKC-01 บันทึกรับความต้องการของลูกค้า
FM-MKC-02 ใบพิจารณาเสนองาน (Contract Review)
FM-MKC-03 JOB ORDER ประจำหน่วยงาน
FM-MKC-04 ทะเบียนบันทึกการสื่อสารและรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า – MKC
FM-MKC-05 แบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า – งานทำความสะอาด MKC
FM-MKC-06 บันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า

จนท.จัดซื้อ
FM-PU-02 ทะเบียนรายชื่อผู้ขายที่ผ่านการอนุมัติแล้ว – งานทำความสะอาด
FM-PU-04 แบบบันทึกผลการคัดเลือก ผู้ขาย และผู้รับจ้างช่วง – CS
FM-PU-06 บันทึกผล การตรวจรับและผลการประเมินผู้ขาย ประจำเดือน -CS

จนท.พัสดุ
SD-ST-02 เกณฑ์สินค้าคงคลังขั้นต่ำของฝ่ายงานทำความสะอาด
SD-ST-03 อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
FM-ST-02 ใบเบิกน้ำยาและอุปกรณ์
FM-ST-08 ใบส่งสินค้าไปหน่วยงาน -ฝ่ายงานทำความสะอาด
FM-ST-10 บันทึกการเบิกอุปกรณ์ – พนักงานทำความสะอาด
FM-ST-11 ใบเบิกอุปกรณ์ – พนักงานทำความสะอาด

จนท.ฝึกอบรม
SD-TCS-01 คู่มือหลักสูตรการฝึกอบรม – พนักงานทำความสะอาด
SD-TCS-02 หลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน Training Need – ทำความสะอาดก่อนเริ่มงาน
FM-TCS-01 ประวัติการฝึกอบรมพนักงานรายบุคคล – งานทำความสะอาด
FM-TCS-02 บันทึกผลการฝึกอบรมและประเมินผลการอบรม – งานทำความสะอาด
FM-TCS-03 แผนการฝึกอบรมสำหรับ พนักงานทำความสะอาด
FM-TCS-04 กำหนดการฝึกอบรมพนักงาน – ทำความสะอาด
FM-QCS-01 บันทึกผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ – งานทำความสะอาด QCS
FM-QCS-02 บันทึกผลการตรวจสารเสพติด และการจัดการเมื่อตรวจพบ – QCS
FM-QCS-03 รายงานการเข้าพบผู้ว่าจ้าง – งานทำความสะอาด QCS

เอกสารภายนอก
EX-MR-01 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
EX-ST-01 MSDS น้ำยาทำความสะอาดพื้น ยี่ห้อ UNICLEAN
EX-ST-02 MSDS น้ำยาทำความสะอาดพื้น ยี่ห้อ 3M
EX-ST-03 MSDS น้ำยาทำความสะอาดพื้น ยี่ห้อ SEASONS
EX-ST-04 MSDS น้ำยาทำความสะอาดพื้น ยี่ห้อ ECOLAB
EX-ST-05 MSDS น้ำยาทำความสะดห้องน้ำ ยี่ห้อ UNICLEAN
EX-ST-06 MSDS น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ ยี่ห้อ 3M
EX-ST-07 MSDS น้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ยี่ห้อ SEASONS
EX-ST-08 MSDS น้ำยาทำความสะอาดจานชาม ยี่ห้อ UNICLEAN
EX-ST-09 MSDS น้ำยาทำความสะอาดจานชาม ยี่ห้อ 3M
EX-ST-10 MSDS สบู่เหลวล้างมือ ยี่ห้อ UNICLEAN
EX-ST-11 MSDS สบู่ล้างมือ ยี่ห้อ 3M
EX-ST-12 MSDS น้ำยาทำความสะอาดกระจก ยี่ห้อ 3M
EX-ST-13 MSDS น้ำยาทำความสะอาดกระจก ยี่ห้อ SEASONS
EX-ST-14 MSDS น้ำยาทำความสะอาดกระจก ยี่ห้อ ECOLAB
EX-ST-15 MSDS น้ำยาทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ ยี่ห้อ 3M
EX-ST-16 MSDS น้ำเช็ดเครื่องหนังไวนิล เฟอร์นิเจอร์ ยี่ห้อ SEASONS
EX-ST-17 MSDS น้ำทำความสะอาดฆ่าเชื้อเฟอร์นิเจอร์ ยี่ห้อ ECOLAB
EX-ST-18 MSDS น้ำยากำจัดฝุ่น ดันฝุ่น ยี่ห้อ 3M
EX-ST-19 MSDS น้ำยาดันฝุ่น ยี่ห้อ K-PLUS
EX-ST-20 MSDS น้ำยาดันฝุ่น ยี่ห้อ ECOLAB
EX-ST-21 MSDS น้ำยาเคลือบเงาพื้น ยี่ห้อ K-PLUS
EX-ST-22 MSDS น้ำยาเคลือบเงาพื้น ยี่ห้อ ECOLAB
EX-ST-23 MSDS น้ำยาล้างลอกแวกซ์ ยี่ห้อ K-PLUS
EX-ST-24 MSDS น้ำยาลอกแวกซ์ ยี่ห้อ HISTRIP ES
EX-ST-25 MSDS น้ำยาทำความสะอาดพื้นพรม ยี่ห้อ SEASONS
EX-ST-26 MSDS น้ำยาปั่นเงาพื้น ยี่ห้อ SEASONS
EX-ST-27 MSDS น้ำหอมปรับอากาศ ยี่ห้อ K-PLUS
EX-ST-28 MSDS น้ำยาทำความสะอาดอลูมิเนียม ยี่ห้อ ECOLAB
EX-ST-29 MSDS น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ ยี่ห้อ SEASONS
EX-ST-30 MSDS น้ำยาล้างคราบสนิม ยี่ห้อ SEASONS

การควบคุมเอกสาร

  1.  เอกสารตามที่กำหนดในบัญชีเอกสารควบคุมในเว็บไซต์นี้ ฝ่ายที่ระบุในบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบ แก้ไข ปรับปรุง รวบรวมบันทึกจากแบบฟอร์มเอกสาร
  2.  เอกสารตามที่กำหนดในบัญชีเอกสารควบคุมในเว็บไซต์นี้ ถือว่าเป็นฉบับที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ให้ใช้งานจากเว็บไซต์โดยตรง
  3. เมื่อเกิดการดำเนินการด้านเอกสาร และมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ถูกต้องแล้ว ให้ DC แจ้งให้ผู้ใช้เอกสารรับทราบ และเก็บบันทึกการแจ้งไว้ด้วย
  4. บันทึกที่เกิดจากเอกสารควบคุมในเว็บไซต์นี้ ให้ฝ่ายที่รับผิดชอบ เก็บรวบรวมไว้เป็นเวลา 2 ปี แล้วจัดเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และทำลายต้นฉบับ

บัญชีการดำเนินการด้านเอกสาร (Document Action Request Log: DAR Log)

10/10/60 MR ขอปรับปรุง FM-MR-03 ใบแจ้งการแก้ไข (ปรับเพิ่มผู้ลงนาม)
10/10/60 ขอยกเลิก PM-MR-03 การปฏิบัติการป้องกันการปฏิบัติการป้องกัน (ยกเลิกกระบวนการ)
10/10/60 ขอยกเลิก FM-MR-02 Quality Objective&Action Plan (วัตถุประสงค์คุณภาพและแผนงาน) (รวมในคู่มือคุณภาพ)
10/10/60 ขอยกเลิก FM-MR-04 ใบ PAR (ใบร้องขอให้ดำเนินการปฏิบัติการป้องกัน) (ยกเลิกกระบวนการ)
10/10/60 ขอยกเลิก FM-MR-10 PAR Log (ทะเบียนใบ PAR) (ยกเลิกกระบวนการ)
10/10/60 ขอยกเลิก FM-MR-11 Agenda (หนังสือเชิญประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร) (ใช้ระบบเทคโนโลยี)
10/10/60 ขอยกเลิก FM-MR-12 Meeting of Meeting (บันทึกการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร) (ใช้บันทึกฉบับบเดิม)
10/10/60 ขอยกเลิก FM-MR-13 ใบแจ้ง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NCR) (ให้ระดับปฏิบัติควบคุม)
10/10/60 ขอยกเลิก FM-MR-14 IQA Matrix (ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการ(งาน) ของแต่ละหน่วย) (เปลี่ยนแปลงวิธี)
10/10/60 ขอยกเลิก PM-DC-02 การควบคุมบันทึก (ใช้ระบบเทคโนโลยี)
10/10/60 ขอยกเลิก FM-DC-01 ใบขอดำเนินการเอกสาร (DAR) (ใช้ระบบเทคโนโลยี)
10/10/60 ขอยกเลิก FM-DC-02 ทะเบียน ใบขอดำเนินการเอกสาร (ใช้ระบบเทคโนโลยี)
10/10/60 ขอยกเลิก FM-DC-03 ทะเบียน ควบคุมเอกสาร (Document Masterlist) บ. Marine (ใช้ระบบเทคโนโลยี)
10/10/60 ขอยกเลิก FM-DC-04 แบบฟอร์ม แจกจ่าย/รับคืนเอกสารระบบคุณภาพ (ใช้ระบบเทคโนโลยี)
10/10/60 ขอยกเลิก FM-DC-05 ใบขอทำลายเอกสาร (ใช้ระบบเทคโนโลยี)
10/10/60 ขอยกเลิก FM-DC-06 ทะเบียนการควบคุมบันทึก (Record Contron List ) (ใช้ระบบเทคโนโลยี)
10/10/60 ขอยกเลิก SD-HR-01 ผังโครงสร้างองค์กร บ. Marine (จัดทำเอกสารใหม่)
10/10/60 ขอยกเลิก PM-OPR-01 ระเบียบปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย – บ. มารีนฯ (Procedure Mannual)(เปลี่ยนแปลงวิธี)
10/10/60 ขอยกเลิก FM-RQC-08 บันทึกผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ – รปภ. (ยกเลิกกระบวนการ)
10/10/60 ขอยกเลิก FM-RQC-12 รายงานการเข้าพบผู้ว่าจ้าง – รปภ. (ยกเลิกกระบวนการ)
10/10/60 ขอยกเลิก FM-RQC-14 แผนการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ – รปภ. (แผน QC)(ยกเลิกกระบวนการ)