Contact

บริษัทรักษาความปลอดภัย มารีน แอซเซ็ท โปรเทคชั่น จำกัด

เลขที่ 49/77ฉ , 49/77ช ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด28 (ต้นแทน)
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 025833547-8
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์ (การตลาด) : [email protected]
สำหรับท่านลูกค้าให้ความคิดเห็นในการใช้บริการ

ชื่อท่านลูกค้า:
ชื่อองค์กร:
อีเมล์:
โทรศัพท์:

โปรดให้คะแนนการบริการ (5=ดีมาก, 4=ดี, 3=ปานกลาง, 2=พอใช้, 1=ต้องปรับปรุง)

ด้านคุณภาพการบริการของ รปภ.
1.จำนวนครบ ตามสัญญาจ้าง
2.ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย
3.ทรัพย์สินสูญหาย-เสียหาย-ความบกพร่องอื่นๆ
4.การทำความเคารพ-ตรวจค้น-บันทึกการเข้าออก
5.พนักงาน รปภ. กิริยามารยาทสุภาพ พูดจาไพเราะ การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
6.อุปกรณ์การปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามสัญญา
ด้านการตรวจสอบการทำงานของ รปภ.
7.มีการเข้าพบผู้ว่าจ้างเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม
8.มีการควบคุม ตรวจสอบการทำงานของ รปภ.สม่ำเสมอ
ด้านการประสานงานและการบริการของทางบริษัท
9. มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ
10.การแก้ไขปัญหา มีการตอบสนองปัญหารวดเร็ว และมีประสิทธิผล
ความคิดเห็นเพิ่มเติม:


สำหรับท่านที่ต้องการติดต่อบริษัทหรือต้องการสอบถามข้อมูล
ขอเชิญส่งข้อมูลด้านล่าง

ชื่อผู้ส่ง:*
E-mail Address:*
เรื่อง:*
รายละเอียด:*