คุณภาพมาตรฐาน

การคัดเลือกบุคลากร
          เราได้สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประวัติการทำงานที่ดี สำหรับให้บริการแก่ท่านตามความต้องการ

การพัฒนาบุคลากร
          พนักงานที่จัดส่งให้หน่วยงานของท่าน จะผ่านการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานตามลักษณะเฉพาะของงานที่รับผิดชอบ  รวมทั้งฝึกอบรมเพิ่มเติมกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการทบทวนทักษะความรู้ตามระยะเวลาที่กำหนด  อย่างต่อเนื่อง ให้มีความชำนาญในสายอาชีพที่รับผิดชอบ

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
          พนักงานที่จัดส่งให้จะได้รับการประเมินผลทั้งสองทาง คือ จากบริษัท และจากลูกค้า ผลการประเมินจะนำมาสู่การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด หรือเปลี่ยนพนักงานอย่างรวดเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
IMG_2904