คุณภาพมาตรฐาน

การสรรหาบุคลากร
          เราคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพมีคุณลักษณะเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยผ่านการสัมภาษณ์และตรวจสอบอย่างเป็นระบบมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมีการตรวจสอบสารเสพติด

การฝึกอบรม
          พนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและเทคนิคการรักษาความปลอดภัยแบบสากล และการฝึกท่าทหารราบ ฝึกลักษณะท่าทาง ตลอดจนบุคลิกภาพก่อนออกปฏิบัติงาน

การทบทวนความรู้
          พนักงานจะได้รับการฝึกทบทวนประจำวันโดยหัวหน้างาน และฝึกทบทวนทุก 3 เดือน โดยครูฝึก

การฝึกอบรมทักษะพิเศษ
          พนักงานจะได้รับการอบรมความรู้เฉพาะด้าน เช่น เทคนิคการควบคุมจราจร การดับเพลิง การปฐมพยาบาล การตรวจสอบวัตถุ

IMG_2829
IMG_2543
IMG_2789