หลักสูตร

<- ย้อนกลับ

          1. หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น ฝึกฝนทักษะความรู้การป้องกันภัยต่อ บุคคล สถานที่ และทรัพย์สิน การจดจำรูปพรรณสัณฐาน การตรวจตราความเรียบร้อย

        2. หลักสูตรหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย ฝึกอบรมการควบคุมงานรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ คือ พนักงานรักษาความปลอดภัย มาตรการรักษาความปลอดภัย และระบบการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งทักษะการเป็นผู้นำ

        3. หลักสูตรครูฝึกการรักษาความปลอดภัย ฝึกอบรมทักษะในการเป็นครูฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัย การถ่ายทอดความรู้ การออกคำสั่ง การควบคุมการฝึกอบรม

        4. หลักสูตรอำนวยความสะดวกการจราจร ฝึกอบรมทักษะในการให้สัญญาณ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

        5. หลักสูตรการป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัย การตรวจตราป้องกัน และการปฏิบัติเมื่อพบเหตุอัคคีภัย

        6. หลักสูตรการต่อสู้ป้องกันตัวเบื้องต้น ฝึกอบรมทักษะความรู้ในเรื่องอาวุธ วัตถุระเบิด การต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า การต่อสู้ป้องกันตัวโดยใช้ไม้กระบอง

        7.  หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฝึกอบรมทักษะ ความรู้เรื่องการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

        8. หลักสูตรการระวังป้องกันการก่อการร้าย ฝึกอบรมทักษะความรู้เรื่องประเภทและวิธีการก่อการร้าย ความรู้เกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด มาตรการระวังป้องกัน การใช้อุปกรณ์ตรวจสอบ

        9. หลักสูตรพนักงานทำความสะอาด ฝึกอบรมทักษะความรู้ในการใช้น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด การทำความสะอาดพื้น ผนัง หน้าต่าง และอุปกรณ์สำนักงาน และเทคนิคการทำความสะอาดแบบต่างๆ

        10. หลักสูตรหัวหน้างานทำความสะอาด ฝึกอบรมทักษะความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานทำความสะอาด และความรู้ในการเป็นผู้นำในหน่วยงาน

        11. หลักสูตรการทำความสะอาดกระจกอาคารสูง ฝึกอบรมทักษะความรู้เกี่ยวกับน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดอาคารสูง การป้องกันอุบัติเหตุ และฝึกการปฏิบัติงานที่อาคารสูง

        12. หลักสูตรพนักงานคลังสินค้า ฝึกอบรมทักษะความรู้เกี่ยวกับงานคลังสินค้า การจัดทำเอกสาร และการตรวจนับ

        13. หลักสูตรงานธุรการเบื้องต้น ฝึกอบรมทักษะความรู้ในการทำเอกสาร การจัดแฟ้มเอกสาร การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือภายใน และการใช้อุปกรณ์ในสำนักงาน

        14. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ฝึกอบรมทักษะความรู้การพิมพ์งานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด การใช้กระดาษคำนวณด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล และการทำเอกสารนำเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์

        15. หลักสูตรสร้างการทำงานเป็นทีม ฝึกอบรมทักษะการสร้างทีมงาน การทำงานร่วมกัน การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร และการแก้ไขปัญหาด้วยทีมงาน

        16. หลักสูตรการส่งเสริมจิตสำนึกการบริการ ฝึกอบรมทักษะการบริการ มารยาทในการสื่อสารทั้งคำพูดและท่าทาง กริยา และการมีน้ำใจให้กับผู้รับบริการ

DSC_5316
DSC_5337
DSC_5308