บริการด้วยใจ

          ความต้องการของลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่เรายึดถือเป็นสำคัญตลอดมา และได้ถ่ายทอดกับพนักงานทุกคนยึดถือเป็นคติประจำใจ ให้มีจิตสำนึกในการบริการควบคู่กับการมีมารยาทสุภาพเรียบร้อย และมีน้ำใจในการให้บริการตามลักษณะของคนไทย

          พนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับจิตสำนึกการบริการ(Service mind) และการทำงานเป็นทีม(Team work) เพื่อร่วมประสานการให้บริการรักษาความปลอดภัยให้แก่ท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และส่งให้เห็นถึงประสิทธิผลอย่างเด่นชัด

          นอกจากนี้ เรายังมีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามคติพจน์ที่เราตั้งไว้ คือ "ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด้วยใจ"

IMG_2484
IMG_2497
IMG_2557