การบริการ

        ฝึกอบรพนักงานรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วยการฝึกอบรมในระดับต่างๆ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานการรักษา
ความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกการจราจร การวางแผนงานรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงการรักษาความปลอดภัย
ผู้บริหาร หรือบุคคลสำคัญ

        ฝึกอบรมพนักงานทำความสะอาด ให้มีความรู้ในการทำความสะอาดแบบต่างๆ การใช้อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทำ
ความสะอาด รวมทั้งการให้บริการเพื่อความประทับใจแก่ผู้รับบริการ

        ฝึกอบรมพนักงานในสำนักงานด้านอื่นๆ เช่น ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน งานการเงิน/บัญชี งานบุคคล ฯลฯ

DSC_5343
DSC_5310
DSC_5316