Security

          ความต้องการความปลอดภัยเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย ที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัว ไปจนถึงระดับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยค่อนข้างสูง การปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้อาจทำให้เกิดความสูญเสียอย่างคาดไม่ถึง

          บริษัท มารีน แอชเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี สะสมภูมิปัญญาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ทั้งในด้านความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาทั้งเหตุเฉพาะหน้าและการป้องกันระวังภัย ซึ่งส่งผลในการบริการอย่างมีคุณภาพระดับมาตรฐานตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกด้าน และมุ่งเน้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

IMG_2484
IMG_2497
IMG_2557