ข่าวสารระบบคุณภาพ

–>กลับหน้าแรก<–

24-25 ต.ค.ุ60
กำหนดการตรวจจาก BSI
ผู้ตรวจ
A. Issaree Phumtip
B. Narongsak Chitnarongrat
24 ต.ค.60
0845 มาถึงสำนักงาน
0900 ประชุมเปิดการตรวจ (ทุกฝ่าย)
0915 สัมภาษณ์ผู้บริหาร การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
0930 (A) บริบทองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำ ความเสี่ยง นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ และแผนงาน การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียน
0930 (B) ตรวจหน่วย สนง.คณก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1300 (A) IQA, Management Review, CAR, ข้อร้องเรียน
1300 (B) ตรวจหน่วย ทียูโดม
1630 สรุปวันแรก
25 ต.ค.60
0900 (A) การจัดการความรู้, ฝ่ายบุคคล, การฝึกอบรม
0900 (B) ฝ่ายการตลาด (มารีน+ยูนิคลีน) การสำรวจความพึงพอใจ และข้อร้องเรียน
1300 (A) การจัดซื้อ การจ้างบริการภายนอก
1300 (B)ระบบเอกสาร, การตรวจสอบคุณภาพ และความไม่สอดคล้อง (มารีน+ยูนิคลีน)
1630 สรุปการตรวจ