การบริการ

        บริการรักษาความปลอดภัยให้กับอาคารสถานที่ บริษัทห้างร้าน โรงงาน องค์กรทุกระดับ สถานที่จัดกิจกรรมและนิทรรศการชั่วคราว ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยบุคคล

        บริการอำนวยความสะดวกด้านจราจร

        บริการตรวจตราป้องกันอุบัติภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย

        บริการวางแผนป้องกันการจารกรรม การก่อวินาศกรรมและการก่อการร้าย แผนการอพยพเคลื่อนย้ายบุคคลและทรัพย์สินเมื่อเกิดภัยขั้นรุนแรง

        บริการให้คำปรึกษา กำกับดูแล ความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป และ การทำงานภายใต้ความกดอากาศ(เวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน)

        บริการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย บริการจัดระบบความปลอดภัยบริการจัดระบบความปลอดภัยที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักวิชาการ พร้อมด้วยบริการหลังการขายอย่างครบถ้วน

IMG_2540
IMG_2484
IMG_2497