ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย

S__16908298สัญชาติ: ไทย
เพศ: ทั้งชาย และหญิง
อายุ: 18-60 ปี
ส่วนสูง: ตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป
เอกสารที่ต้องเตรียม:
     – บัตรประชาชนตัวจริง (ไม่หมดอายุ)
     – สำเนาทะเบียนบ้าน
     – สำเนาวุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
     – เอกสารสำคัญทางทหาร สด.9, สด.43, สด.8 *ถ้ามี

(กรณีเอกสาร “สูญหาย/ไม่มี” ใช้เป็นใบแจ้งความเอกสารสูญหายจากทางราชการ)
**{ ค่านำพา 500-1,000 บาท }**

ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย