ไขข้อข้องใจ! ทำไมต้องเรียน กศน.?

      ตามที่ พรบ. ว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2559 โดยได้มีการกำหนด คุณสมบัติของ พนักงานรักษาความปลอดภัยให้จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.3 นั้น (มีบทเฉพาะกาล อนุโลมให้ 3 ปี) ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น และได้มีการหาแนวทางช่วยเหลือพนักงาน สำหรับพนักงานที่มีวุฒิการศึกษา ต่ำกว่า ม.3 โดยได้มีการประสานงานกับทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เพื่อจัดให้มีการศึกษาทางไกลโดยการศึกษาด้วยตนเอง และไม่คิดค่าเล่าเรียนใดใด
สนใจ กรุณาติดต่อ และแจ้งความต้องการผ่านซุปเปอร์ไวท์เซอร์หรือผู้จัดการเขต

พร้อมจัดเตรียมเอกสาร เพื่อสมัครดังนี้
    1. สำเนาบัตรประชาชน
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน
    3. วุฒิการศึกษา ป.6
    4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว)

ไขข้อข้องใจ! ทำไมต้องเรียน กศน.?