ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด

S__16908298สัญชาติ: ไทย
เพศ: หญิง
อายุ: 18 – 60 ปี
ส่วนสูง: ตั้งแต่ 150 ซม. ขึ้นไป
เอกสารที่ต้องเตรียม:
    – สำเนาบัตรประชาชน
    – สำเนาทะเบียนบ้าน
    – สำเนาวุฒิการศึกษา ป.4 ขึ้นไป

(กรณีเอกสาร “สูญหาย/ไม่มี” ใช้เป็นใบแจ้งความเอกสารสูญหายจากทาง)
***ค่านำพา 200 – 500 บาท***

ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด